Hiệu ứng radio – điện trong siêu mạng hợp phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3652Hiệu ứng radio – điện trong siêu mạng hợp phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3652