Nghiên cứu điều chế bột ZnSe kích thước nano theo phương pháp thủy nhiệt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3659Nghiên cứu điều chế bột ZnSe kích thước nano theo phương pháp thủy nhiệt

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3659