Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36590
Title: Vị trí, tiềm năng biển Việt Nam và chính sách hợp tác quốc tế về biển trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Authors: Chu, Đức Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Minh
Keywords: Biển;Biển Đông;Hợp tác quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 176 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày khái quát về Biển Đông, vị trí của biển Việt Nam trong Biển Đông, việc phân định biển Việt Nam với các nước trong khu vực Biển Đông. Trình bày chi tiết những tiềm năng của biển Việt Nam, đó cũng là nhân tố cơ bản đối với vấn đề hội nhập quốc tế, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36590
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01888_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.