Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36592
Title: Hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40
Authors: Hoàng, Khắc Nam, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Doanh Nghiệp;Hội nhập kinh tế quốc tế;Quan hệ quốc tế;Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 70 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát về hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2007. Phân tích những hạn chế chủ quan và khách quan của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36592
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01656_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.