Nghiên cứu rối loạn enzyme α–galactosidase A và phân tích trình tự gen GLA trên bệnh nhân phì đại cơ tim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3664Nghiên cứu rối loạn enzyme α–galactosidase A và phân tích trình tự gen GLA trên bệnh nhân phì đại cơ tim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3664