Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36837
Title: So sánh việc thể hiện xã hội trong Kim Vân Kiều truyện (Thanh Tâm Tài Nhân) và Truyện Kiều (Nguyễn Du) Luận văn ThS. Văn học: 60 22 34
Authors: Trần, Nho Thìn, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hồng
Keywords: Nguyễn, Du, 1766-1820;Nghiên cứu văn học;Truyện Kiều;Văn học Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 80 tr
Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa lịch sử nghiên cứu so sánh Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, đồng thời nghiên cứu, so sánh hai tác phẩm trong một hướng quan tâm hẹp chưa được giới nghiên cứu chú ý trước đây – sự thể hiện xã hội. Việc nghiên cứu so sánh sự thể hiện xã hội t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36837
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01968_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.