Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Việt Bắc-
dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:24Z-
dc.date.available2017-05-17T06:04:24Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2010). Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L1_00367-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36904-
dc.description.abstractLuận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về sóng điện từ, cơ chế phân cực của sóng điện từ trên bề mặt kim loại; cơ chế, cấu trúc và các vật liệu hấp thụ sóng điện từ. Xác định cấu trúc và vật liệu thích hợp sử dụng chế tạo hệ sơn phủ hấp thụ vi sóng. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ điện – vật liệu polyme dẫn điện và vật liệu điện ly rắn. Cụ thể là nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc của polyme dẫn điện chứa ferocen; tính chất dẫn điện của polyme và các dẫn xuất polyme chứa ferocen biến tính iot. Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu hấp thụ từ - các vật liệu từ. Trong luận án, chúng tôi tập trung nghiên cứu sử dụng phương pháp sol - gel chế tạo các vật liệu spinel ferit từ MnZn ferit và LiMnZn ferit có kích thước trung bình <10µm. Xác định kích thước hạt tinh thể và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến kích thước hạt tinh thể spinel; khảo sát ảnh hưởng của thành phần và tỷ lệ thành phần các oxit đến tính chất từ của vật liệu spinel. Chế tạo hệ sơn phủ cho nền kim loại trên cơ sở hạt ferit và polyme dẫn điện chứa ferocen; xác định các tính chất cơ lý của lớp màng phủ và khảo sát ảnh hưởng của các cấu tử trong hệ sơn đến tính chất của màng sơn. Xác định khả năng hấp thụ sóng điện từ của lớp sơn phủ trên nền Al, xác định độ dày tối ưu của màng phủ; khảo sát ảnh hưởng của polyme dẫn điện đến khả năng hấp thụ vi sóng của màng sơn phủ.-
dc.format.extent129 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
dc.subjectHóa hữu cơ-
dc.subjectPolyme-
dc.subjectSóng điện từ-
dc.subjectSơn-
dc.titleNghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00367_Tom_tat.pdf
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Việt Bắc-
  dc.contributor.advisorNgô, Thị Thuận-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T06:04:24Z-
  dc.date.available2017-05-17T06:04:24Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2010). Nghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L1_00367-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36904-
  dc.description.abstractLuận án TS. Hoá hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractNghiên cứu tổng quan về sóng điện từ, cơ chế phân cực của sóng điện từ trên bề mặt kim loại; cơ chế, cấu trúc và các vật liệu hấp thụ sóng điện từ. Xác định cấu trúc và vật liệu thích hợp sử dụng chế tạo hệ sơn phủ hấp thụ vi sóng. Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ điện – vật liệu polyme dẫn điện và vật liệu điện ly rắn. Cụ thể là nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc của polyme dẫn điện chứa ferocen; tính chất dẫn điện của polyme và các dẫn xuất polyme chứa ferocen biến tính iot. Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu hấp thụ từ - các vật liệu từ. Trong luận án, chúng tôi tập trung nghiên cứu sử dụng phương pháp sol - gel chế tạo các vật liệu spinel ferit từ MnZn ferit và LiMnZn ferit có kích thước trung bình <10µm. Xác định kích thước hạt tinh thể và khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến kích thước hạt tinh thể spinel; khảo sát ảnh hưởng của thành phần và tỷ lệ thành phần các oxit đến tính chất từ của vật liệu spinel. Chế tạo hệ sơn phủ cho nền kim loại trên cơ sở hạt ferit và polyme dẫn điện chứa ferocen; xác định các tính chất cơ lý của lớp màng phủ và khảo sát ảnh hưởng của các cấu tử trong hệ sơn đến tính chất của màng sơn. Xác định khả năng hấp thụ sóng điện từ của lớp sơn phủ trên nền Al, xác định độ dày tối ưu của màng phủ; khảo sát ảnh hưởng của polyme dẫn điện đến khả năng hấp thụ vi sóng của màng sơn phủ.-
  dc.format.extent129 tr. + CD-ROM + Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự nhiên-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Hóa Hữu cơ (Full)-
  dc.subjectHóa hữu cơ-
  dc.subjectPolyme-
  dc.subjectSóng điện từ-
  dc.subjectSơn-
  dc.titleNghiên cứu tổng hợp và chế tạo sơn ngụy trang hấp thụ sóng điện từ radar trên cơ sở polyme dẫn điện chứa ferocen và spinel ferit : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:HUS - Dissertations


 • V_L1_00367_Tom_tat.pdf
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF