Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu perovskite Ca1-xAxMn1-yByO3 ( A = Nd, Fe,Pr; B = Ru ) có hiệu ứng nhiệt điện lớn : Luận án TS. Vật lý : 62.44.07.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36910Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu perovskite Ca1-xAxMn1-yByO3 ( A = Nd, Fe,Pr; B = Ru ) có hiệu ứng nhiệt điện lớn : Luận án TS. Vật lý : 62.44.07.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36910