Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36910
Title: Nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu perovskite Ca1-xAxMn1-yByO3 ( A = Nd, Fe,Pr; B = Ru ) có hiệu ứng nhiệt điện lớn : Luận án TS. Vật lý : 62.44.07.01
Authors: Đặng, Lê Minh, người hướng dẫn
Bạch, Thành Công, người hướng dẫn
Phùng, Quốc Thanh
Keywords: Vật liệu perovskite;Vật lý chất rắn
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Chế tạo mẫu Ca1-xAxMnO3 với A=Fe, Nd và nghiên cứu ảnh hưởng của các nguyên tố thay thế lên các tính chất điện từ và nhiệt điện của chúng; nghiên cứu ảnh hưởng của Ruthenium trong họ mẫu Ca1-xPrxMn1O3 trên cơ sở tiếp nối các nghiên cứu đã thu được nhiều kế (...)
171 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Electronic Resources
Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36910
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00267_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.