Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36925
Title: Đặc tính của các hạt siêu đối xứng trong một số mô hình chuẩn mở rộng : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01
Authors: Hà, Huy Bằng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hương
Keywords: Mô hình chuẩn;Vật chất;Vật lý lý thuyết;Hạt siêu đối xứng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu hiệu ứng của tương tác với chân không và pha vi phạm CP lên biểu thức của tiết diện tán xạ trên máy gia tốc tuyến tính e+e-, m+m- và độ rộng phân rã của các quá trình có sự tham gia của gluino và squark trong khuân khổ mô hình chuẩn siêu đối xứn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36925
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00358_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.