Đặc tính của các hạt siêu đối xứng trong một số mô hình chuẩn mở rộng : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36925Đặc tính của các hạt siêu đối xứng trong một số mô hình chuẩn mở rộng : Luận án TS. Vật lý: 62 44 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36925