Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36979Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36979