Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01
Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01