Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36979
Title: Một số vấn đề về phương trình toán tử ngẫu nhiên : Luận án TS. Toán học: 62 46 15 01
Authors: Đặng, Hùng Thắng, người hướng dẫn
Tạ, Ngọc Ánh
Keywords: Toán tử ngẫu nhiên;Toán học;Xác suất;Thống kê
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 82 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát các khái niệm cơ bản : ánh xạ đa trị, toán tử ngẫu nhiên, điểm bất động cho toán tử tất định. Trình bày các kết quả nghiên cứu về toán tử ngẫu nhiên: các định lý về sự tồn tại nghiệm ngẫu nhiên của phương trình toán tử ngẫu nhiên. Áp dụng các kết (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36979
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000550_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 479.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.