Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số Naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37022Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số Naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 13

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37022