Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37022
Title: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số Naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 13
Authors: Triệu, Thị Nguyệt,
Lê, Thị Hồng Hải
Đinh, Thị Hiền
Keywords: Hóa học;Nghiên cứu;Đất hiếm;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Citation: Đinh, T. H. (2006). Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số Naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Giới thiệu chung về các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm chung của các nguyên tố đất hiếm. Đặc tính quang của các nguyên tố đất hiếm. Đặc điểm cấu tạo và khả năng tạo phức của các β-đixeton. Các β-đixeton đất hiếm. Cấu tạo và tính chất của các β-đixeton đất hiếm. Ứng dụng của các β-đixeton đất hiếm. Một số phương pháp hóa lí nghiên cứu các β-đixeton đất hiếm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37022
Language: vi
Format Extent: 134 tr.
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002971.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.