Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37022
Title: Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và tính chất một số Naphthoyltrifloaxetonat đất hiếm : Luận án TS. Hóa học: 62 44 01 13
Authors: Triệu, Thị Nguyệt, 1962-
Lê, Thị Hồng Hải
Đinh, Thị Hiền, 1984-
Keywords: Hóa học;Nghiên cứu;Đất hiếm;Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 134 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37022
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050002971.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.