Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37060
Title: Nghiên cứu phương pháp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải nhờ quần thể vi sinh vật tự nhiên khi sử dụng các loại cơ chất khác nhau : Luận án TS. Sinh học: 62 42 40 01
Authors: Phạm, Văn Ty
Đặng, Xuyến Như
Phạm, Hương Sơn
Keywords: Nước thải công nghiệp;Nước thải sinh hoạt;Phương pháp loại bỏ kim loại nặng;Vi sinh vật
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Citation: Phạm, H. S. (2006). Nghiên cứu phương pháp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải nhờ quần thể vi sinh vật tự nhiên khi sử dụng các loại cơ chất khác nhau. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Nghiên cứu hiệu quả của một số loại cơ chất khác nhau đối với việc loại bỏ kim loại nặng trong cột phản ứng sinh học kị khí. Trên cơ sở đó, thiết lập các điều kiện để xây dựng các hệ thống cột/bể phản ứng sinh học kị khí góp phần tìm ra biện pháp hữu hiệu
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37060
Language: vi
Format Extent: 147 tr.
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00250_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.