Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37068
Title: Đa dạng sinh học, các chức năng chính và một số nhân tố tác động lên hệ sinh thái đất ngập nước khu vực Bàu Sấu (Vườn quốc gia Cát Tiên) : Luận án TS. Sinh học: 62 42 60 01
Authors: Mai, Đình Yên, Người hướng dẫn
Phan, Nguyên Hồng, Người hướng dẫn
Hoàng, Văn Thắng
Keywords: hệ sinh thái;Khu vực Bàu Sấu;Sinh học;Đất ngập nước
Issue Date: 2005
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 186 tr. + Đĩa CD - Rom; Tóm tắt
Luận án TS. Sinh thái học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Nghiên cứu cấu trúc thành phần đa dạng sinh vật, cấu trúc chức năng, chế độ thuỷ văn. Tìm hiểu các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội cũng như những mối đe doạ tác động lên hệ sinh thái (HST) của HST đất ngập nước khu vực Bàu Sấu (vườn quốc gia Cát Tiên). (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37068
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00236_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 90.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.