Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37083
Title: Nghiên cứu thành phần, phân bố của mối Macrotermes (Isoptera : Termitidae) và đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes Annandalei (Silvestri) ở miền bắc Việt Nam : Luận án TS. Sinh học 1.05.14
Authors: Bùi, Công Hiển
Phạm, Bình Quyền
Nguyễn, Văn Quảng
Keywords: Miền Bắc Việt nam;Mối;Mối Macrotermes;Mối Macrotermes Annandalei;Phòng chống mối;Sinh thái học;Đặc điểm sinh học
Issue Date: 2003
Publisher: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Citation: Nguyễn, V. Q. (2003). Nghiên cứu thành phần, phân bố của mối Macrotermes (Isoptera : Termitidae) và đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài Macrotermes Annandalei (Silvestri) ở miền bắc Việt Nam.Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu về tính hình nghiên cứu mối Macrotermitinae ở nước ngoài, mối Macrotermes ở Việt Nam và khu vực nghiên cứu và mối quan hệ giữa mối và nấm cộng sinh Termitomyces.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37083
Language: vi
Format Extent: 191 tr.
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00216_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 91.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.