Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37110
Title: Đặc trưng của toán tử khả nghịch dạng suy rộng và ứng dụng giải các bài toán biên tương ứng : Luận án TS. Toán học
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Nguyễn, Văn Mậu
Phạm, Thị Bạch Ngọc
Keywords: Bài toán biên;Giải tích;Toán học;Toán tử khả nghịch
Issue Date: 2001
Publisher: ĐHQG
Abstract: 127 tr.+Bản tóm tắt luận án
Luận án ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương 1, nghiên cứu một số đặc trưng của toán tử khả nghịch phải suy rộng. Chương 2, đề cập đến cách giải phương trình sinh bởi toán tử khả nghịch phải suy rộng. Chương 3, nghiên cứu một số kết quả về to (...)
Electronic Resources
Luận án TS. Khoa học Toán học Giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37110
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00162_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.