Những đặc trưng sinh học cơ bản về sự phát triển cơ chế và sự sinh đẻ của phụ nữ ở một số vùng nông thôn Đồng bằng bắc bộ : Luận án PTS. Nhân chủng học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37202Những đặc trưng sinh học cơ bản về sự phát triển cơ chế và sự sinh đẻ của phụ nữ ở một số vùng nông thôn Đồng bằng bắc bộ : Luận án PTS. Nhân chủng học

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37202