Đặc điểm khí hậu và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ : Luận án PTS Địa lý - Địa chất: 01.07.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37203Đặc điểm khí hậu và phương pháp thống kê vật lý dự báo sương mù khu vực biển và ven bờ vịnh Bắc Bộ : Luận án PTS Địa lý - Địa chất: 01.07.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37203