Hệ đo Gradient từ trường trái đất bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân và đo biến thiên từ trường trái đất dùng biến từ màng mỏng từ : Luận án PTS. Vật lý: 1 02 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37223Hệ đo Gradient từ trường trái đất bằng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân và đo biến thiên từ trường trái đất dùng biến từ màng mỏng từ : Luận án PTS. Vật lý: 1 02 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37223