Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3725Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3725