Mô hình hai chiều tính dòng chảy do sóng khu vực gần bờ : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37266Mô hình hai chiều tính dòng chảy do sóng khu vực gần bờ : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37266