Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37266
Title: Mô hình hai chiều tính dòng chảy do sóng khu vực gần bờ : Luận án PTS. Cơ học: 2 02 02
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng, Người hướng dẫn
Lê, Xuân Hoàn
Keywords: Cơ học ứng dụng;Dòng chảy;Mô hình hai chiều;Sóng gần bờ
Issue Date: 2002
Abstract: Tổng quan về dòng chảy và sóng khu vực gần bờ. Cơ sở lý thuyết mô hình tính dòng chảy sóng gần bờ và xây dựng mô hình hai chiều tính dòng chảy sóng gần bờ. Áp dụng mô hình hai chiều tính dòng chảy sóng trong điều kiện thực tế tại vùng biển Phan Rí - Bình T (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Cơ học ứng dụng -- Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng Cơ học. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
63 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37266
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L1_00167_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 32.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.