Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37410
Title: Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa kỹ thuật :
Authors: Phạm, Hùng Việt
Vũ, Đức Nam
Keywords: Công nghệ hoá học;Hợp chất hữu cơ;Việt Nam;Ô nhiễm không khí
Issue Date: 1999
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr.
Luận văn ThS. Hóa kỹ thuật -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Đi sâu tìm hiểu tổng quan về dẫn xuất Halogen của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) và các phương pháp phân tích VOC3. Trình bày các thực nghiệm trên các mẫu không khí lấy ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội nhằm đánh giá mức độ ô nhiểm không k (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37410
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L6_00010_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 711.75 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.