Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37440
Title: Nghiên cứu phương pháp xác định PAH trong các mẫu môi trường bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC-Detectơ huỳnh quang : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27
Authors: Nguyễn, Đức Huệ
Nguyễn, Ngọc Hoan
Keywords: Hóa hữu cơ;Detectơ huỳnh quang;Hoá môi trường;Kỹ thuật HPLC;Mẫu bùn;Mẫu khí;Mẫu nước;Phương pháp chiết lỏng
Issue Date: 1999
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 78 tr.
Luận văn ThS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về PAH và các phương pháp xác định PAH, các thiết bị chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước tác giả tiến hành các thực nghiệm phân tích hàm lượng các PAH bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC- (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37440
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L6_00026_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 23.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.