Một số thuật toán chiếu - điểm gần kề giải phương trình với toán tử đơn điệu
Một số thuật toán chiếu - điểm gần kề giải phương trình với toán tử đơn điệu