Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37537
Title: Một số thuật toán chiếu - điểm gần kề giải phương trình với toán tử đơn điệu: Luận văn ThS. Toán học: 60 46 30
Authors: Phạm, Kỳ Anh, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Toán tử đơn điệu;Toán học;Giải phương trình;Thuật toán
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 49 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Toán học tính toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số khái niệm về toán tử đơn điệu, hình học của không gian Banach và một vài tính chất quan trọng của phép chiếu. Nghiên cứu hai thuật toán lai ghép giữa phương pháp chiếu và phương pháp điểm gần kề trong không gian Hilbert; thuật toán chiếu-đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37537
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000245_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 387.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.