Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37738
Title: Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giầu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường : Luận văn ThS. Hóa học : 60 44 25
Authors: Lê, Như Thanh , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Hóa vô cơ;Kim loại nặng;Phương pháp chiết pha rắn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 51 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu, tìm ra các điều kiện tối ưu để tách và làm giàu cadimi và chì bằng việc sử dụng phương pháp chiết pha rắn. Sử dụng thiết bị đo quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định lượng cadimi và chì trong mẫu. Các mẫu sau khi đã được xử lý theo quy trình đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37738
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000819_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 738.33 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.