Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38017
Title: Tán xạ hạt nhân của các Nơtron phân cực trên mặt tinh thể có các hạt nhân phân cực trong điều kiện có phản xạ: Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01
Authors: Nguyễn, Đình Dũng , người hướng dẫn
Vũ, Thị Thu Trang
Keywords: Vật lý;Tán xạ hạt nhân;Nơtron phân cực;Hạt nhân phân cực;Vật lý toán
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 36 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Vật lý lý thuyết và vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống cơ sở lý luận về tán xạ của nơtron chậm trong tinh thể. Trình bày về tiến động hạt nhân của spin của các nơtron trong môi trường phân cực. Nghiên cứu về phản xạ gương của nơtron phân cực trên mặt biên gồ ghề giữa chân không và vật chất có các hạt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38017
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000196_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 330.37 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.