Tán xạ hạt nhân của các Nơtron phân cực trên mặt tinh thể có các hạt nhân phân cực trong điều kiện có phản xạ: Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01
Tán xạ hạt nhân của các Nơtron phân cực trên mặt tinh thể có các hạt nhân phân cực trong điều kiện có phản xạ: Luận văn ThS. Vật lý: 60 44 01