Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38042
Title: Nghiên cứu phân tích một số hợp chất hữu cơ vòng bé bằng phương pháp HPLC-MS và NMR : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Tuyến , người hướng dẫn
Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Hóa phân tích;Hợp chất hữu cơ;Phương pháp HPLC-MS;Đồng phân
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 51 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
Phân tích cấu trúc và xác định độ chọn lọc lập thể của các hợp chất B-lactams, thu được từ phản ứng tổng hợp theo phương pháp Staudinger bằng các phương pháp hiện đại như HPLC-MS và NMR. Tiến hành thực nghiệm và phân tích các kết quả thu được: Tổng hợp chọ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38042
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000596_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.