Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38044
Title: Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ Clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC/MS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Lê, Bảo Hưng
Keywords: Hóa phân tích;Hợp chất cơ Clo;Phương pháp GC/MS
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tối ưu các điều kiện phân tích 12 đồng loại WHO-PCB trên thiết bị GC/MS: Khảo sát trên các cột mao quản, Chọn chương trình nhiệt độ. Khảo sát và xây dựng qui trình tách chiết, làm sạch, làm giàu 12 WHO- PCB trong các mẫu đất, trầm tích, nước: Khảo sát dung (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38044
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000477_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.