Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38046
Title: Nghiên cứu xác định thủy ngân vô cơ và hữu cơ trong trầm tích lưu vực sông Nhuệ và sông Đáy : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Vũ, Đức Lợi , người hướng dẫn
Trịnh, Văn Hoan
Keywords: Hóa phân tích;Thủy ngân;Trầm tích;Sông Nhuệ;Sông Đáy
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 79 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tìm hiểu các phương pháp phân tích hàm lượng tổng thuỷ ngân và dạng thuỷ ngân hiện đang áp dụng trên thế giới. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu trong quá trình xử lý mẫu, ghi đo phổ để nâng cao độ nhạy, độ chọn lọc và độ chính xác của phương pháp xác định c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38046
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000348_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.