Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38048
Title: Xác định hợp chất thuốc trừ sâu có phốt pho (OP) trong rau, quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Phạm, Luận, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Thuật
Keywords: Hóa phân tích;Thuốc trừ sâu;Phốt pho;Rau quả
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: Electronic Resources
90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tồng quan về hóa chất bảo vệ thực vật ( BVTV) và tình tình sử dụng hóa chất BVTV; Ảnh hưởng của hóa chất BVTV đến môi trường và sức khỏe con người; Các phương pháp phân tích dư lượng hóa chất BVTV. Nghiên cứu về đối tượng, mục tiêu và nội dung cũng như xây (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38048
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000385_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.