Xác định hợp chất thuốc trừ sâu có phốt pho (OP) trong rau, quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38048Xác định hợp chất thuốc trừ sâu có phốt pho (OP) trong rau, quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC/MS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38048