Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38049
Title: Nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( GF - AAS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Lê, Như Thanh , người hướng dẫn
Lê, Thị Phương Dung
Keywords: Hóa phân tích;Mỹ phẩm;Chì;Hóa học;Cadmi
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khảo sát các điều kiện tối ưu của GF-AAS đối với việc xác định 2 nguyên tố Cd, Pb trong mỹ phẩm. Xây dựng một quy trình xác định hàm lượng Cd, Pb trong mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp GF- AAS. Nghiên cứu hàm lượng Cd, Pb trong một số mẫu mỹ phẩm trên thị trườ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38049
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000366_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.