Nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( GF - AAS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38049Nghiên cứu xác định hàm lượng của chì, cadmi trong một số mẫu mỹ phẩm bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa ( GF - AAS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38049