Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38050
Title: Áp dụng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng vào giảng dạy hóa học phổ thông : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Đào, Hữu Vinh , người hướng dẫn
Trần, Mạnh Cường
Keywords: Hóa phân tích;Phương pháp sắc ký cột;Phương pháp sắc ký lớp mỏng;Sắc ký
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày tổng quan: sơ lược về lịch sử phát triển sắc ký; định nghĩa, nguyên tắc của sắc ký và phân loại các phương pháp sắc ký; cơ sở lý thuyết về sắc ký; sắc ký lớp mỏng (thin layer chromatography); sắc ký giấy (paper chromatography); sắc ký hấp phụ lỏn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38050
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000094_Noi-dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.93 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.