Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38052
Title: Xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm phenicol trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn Hà Nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS/MS) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Xuân Trung , người hướng dẫn
Vũ, Thị Ngân
Keywords: Hóa phân tích;Chất kháng sinh;Thực phẩm;Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ;Động vật
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 80 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khảo sát và xây dựng qui trình tối ưu phân tích đồng thời hai hợp chất trong nhóm phenicol trên nền mẫu cá trên thiết bị LC/MS/MS gồm: Khảo sát phương pháp(Khảo sát các điều kiện tách chiết mẫu,Khảo sát các điều kiện chạy máy); Thẩm định phương pháp (Giới (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38052
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000080_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.