Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38053
Title: Nghiên cứu xác định một số hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học bằng phương pháp von - ampe hòa tan : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Hoàng, Thọ Tín , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hoà
Keywords: Hóa phân tích;Chất hữu cơ;Hợp chất sinh học;Phương pháp Von-Ampe;Chất kháng sinh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 75 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Giới thiệu tổng quan về hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học: Giới thiệu về chất kháng sinh β-lactam; Các phương pháp phân tích định lượng β-lactam; Một số phương pháp xác định Cefaclor; Giới thiệu về phương pháp Von-ampe hòa tan (SV). Tiến hành thí nghiệ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38053
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000075_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.