Xác định rhodamine B trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV - VIS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38054Xác định rhodamine B trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV - VIS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38054