Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38054
Title: Xác định rhodamine B trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC sử dụng detector UV - VIS : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Phạm, Luận , người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Nga
Keywords: Phẩm màu công nghiệp;Rhodamine B;Hóa phân tích;Thực phẩm;Kỹ thuật sắc ký
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về một số vấn đề cơ bản của Rhodamine B như công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất sinh học, ứng dụng, các phương pháp xác định Rhodamine B. Chọn được các điều kiện phù hợp cho việc xác định Rhodamine B có trong các mẫu thực phẩm bằng kĩ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38054
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000059_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.