Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38055
Title: Nghiên cứu điều kiện phân tích β-lactam bằng phương pháp điện di mao quản : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Phạm, Nho
Keywords: Hóa phân tích;Phương pháp điện di mao quản;Chất kháng sinh
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 78 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Lựa chọn phương pháp nghiên cứu là phương pháp điện di mao quản mixen (MECC) với detector Diod Array (DAD) có độ nhạy cao. Nghiên cứu chọn điều kiện tối ưu tách một số kháng sinh -lactam như: pH, nồng độ chất điện ly, điện thế, nhiệt độ… Nghiên cứu điều k (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38055
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000052_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.