Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38056
Title: Nghiên cứu điều kiện phân tích các sulfamit bằng phương pháp sắc ký : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Bùi, Minh Thái
Keywords: Phương pháp sắc ký;Hóa phân tích;Sulfamit;Chất kháng sinh;Tôm
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 60 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tối ưu hoá các điều kiện tách và định lượng đồng thời năm chất bằng HPLC: Chọn bước sóng của detector; Chọn pha tĩnh; Tối ưu hoá pha động: pH, thành phần, tốc độ…; Khảo sát khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng; Đánh giá độ lặp lại v (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38056
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000047_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.74 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.