Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38058
Title: Khảo sát mức độ ô nhiễm chì trong môi trường quanh khu vực Công ty cổ phần Pin - Ắc quy Vĩnh Phú và bước đánh giá rủi ro đối với môi trường trong khu vực chịu ảnh hưởng : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn
Lê, Hồng Phúc
Keywords: Hóa phân tích;Ô nhiễm chì;Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn các vấn đề cần nghiên cứu: Ô nhiễm nguồn nước; Đất và vấn đề ô nhiễm đất; Thực trạng ô nhiễm nguồn nước và đất do các kim loại nặng; Giới thiệu chung về nguyên tố chì; Khái quát về công ty cổ phần Pin - Ắcquy Vĩnh Phú. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38058
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000322_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 30.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.