Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38059
Title: Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải Pyrit của Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao làm vật liệu xử lý Asen và Mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Trần, Hồng Côn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Huyền
Keywords: Hóa phân tích;Xỉ thải Pyrit;Asen;Mangan;Nước sinh hoạt;Vật liệu hấp phụ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 76 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan cơ sở lý luận về các vấn đề cần nghiên cứu: Asen (As); Các phương pháp phân tích As; Mangan (Mn); Các phương pháp xác định Mn; Lý thuyết cơ bản về quá trình hấp phụ; Các phương pháp vật lý xác định đặc trưng vật liệu. Trình bày phương pháp nghiên (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38059
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000321_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.