Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38060
Title: Xác định Crom trong mẫu sinh học bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung , người hướng dẫn
Cao, Thị Mai Hương
Keywords: Hóa học;Hóa phân tích;Phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa;Mẫu sinh học;Crom
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 69 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan các vấn đề lý luận cần nghiên cứu: Giới thiệu chung về nguyên tố Crom (Cr); Tính chất của Cr; Các phương pháp xác định Cr; Phương pháp xử lý mẫu phân tích. Tìm hiểu về đối tượng, mục tiêu nghiên cứu; Giới thiệu về kỹ thuật xử lý mẫu trong lò vi s (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38060
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000304_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.