Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38061
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ion photphat của bùn đỏ và ứng dụng xử lý tách khỏi nguồn nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Xuân Trung , người hướng dẫn
Quản, Cẩm Thúy
Keywords: Hấp phụ Ion photphat;Nguồn nước;Hóa học;Bùn đỏ;Xử lý nước
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan các vấn đề cần nghiên cứu: ô nhiễm nước ở Việt Nam; giới thiệu chung về phôtphat; các phương pháp xác định lượng phôtphat; các phương pháp xử lý ô nhiễm phôtphat; bùn đỏ và đặc tính của bùn đỏ. Tiến hành thực nghiệm: nội dung nghiên cứu và phương (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38061
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000302_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.