Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38062
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ion Florua trên khoáng sét Yên Bái Và ứng dụng xử lý tách Florua khỏi nguồn nước : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Xuân Trung, người hướng dẫn
Bùi, Thị Phương Thảo
Keywords: Hóa phân tích;Ion Florua;Khoáng sét;Nguồn nước
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 71 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về flo; tính chất độc hại của florua; các phương pháp loại bỏ Florua khỏi nguồn nước; các phương pháp xác định florua; thuốc thử xylenol da cam(XO); bentonit. Nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định flo bằng phương pháp đo quang dựa trên phả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38062
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000295_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.