Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38063
Title: Phân tích hoạt chất kích thích sinh trưởng Axit Giberillic trong rau xanh : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Tạ, Thị Thảo, người hướng dẫn
Cao, Thị Hường
Keywords: Hóa phân tích;Rau xanh;Chất kích thích sinh trưởng;Axit Giberillic
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 42 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về chất kích thích sinh trưởng; axit giberillic (GA3); phương pháp xác định axit giberellic. Nghiên cứu phương pháp phân tích dư lượng axit Giberillic rau trên máy quang phổ UV-VIS 1601. Xác định hàm lượng thuốc kích thích sinh trưởng sử dụng phổ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38063
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000294_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.