Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38064
Title: Phân tích các dạng Antimon bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau Hidrua hóa ( HG-AAS) kết hợp với Chemometrics : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Tạ, Thị Thảo, người hướng dẫn
Vũ, Thị Thảo
Keywords: Hóa phân tích;Nguyên tử;Phương pháp phổ;Antimon
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về Antimon và các phương pháp xác định Antimon. Phân tích các dạng antimon bao gồm Sb(III) vô cơ, Sb(V) vô cơ và các dạng hữu cơ bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử sau khi hidrua hóa (HG-AAS) kết hợp với Chemometrics. Phương pháp thực nghiệm: (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38064
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000293_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.