Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ P - Lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38069Nghiên cứu điều kiện phân tích thuốc kháng sinh họ P - Lactam trong các mẫu sinh học và dược phẩm : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38069