Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38070
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ As trên hỗn hợp ôxit Fe, Mn và ứng dụng xử lý tách As khối nguồn nước: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Xuân Trung , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Lan Hương
Keywords: Asen;Nước ngầm;Khả năng hấp phụ;Thạch tím;Xử lý nước
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 70 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khảo sát các điều kiện tối ưu xác định Asen bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử molipdat. Nghiên cứu điều kiện hấp phụ của vật liệu đối với As(III), As(V) theo phương pháp tĩnh. Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu ở điều kiện động. Áp dụng thử ngh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38070
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000213_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.