Nghiên cứu khả năng hấp phụ As trên hỗn hợp ôxit Fe, Mn và ứng dụng xử lý tách As khối nguồn nước: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38070Nghiên cứu khả năng hấp phụ As trên hỗn hợp ôxit Fe, Mn và ứng dụng xử lý tách As khối nguồn nước: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38070