Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38071
Title: Nghiên cứu xác định một số kim loại trong nguồn nước sinh hoạt ở khu vực xã Thạch Sơn - Lâm Thao - Phú Thọ : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Thanh Tâm
Keywords: Hóa phân tích;Kim loại;Nước sinh hoạt;Phú Thọ
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Khảo sát tìm điều kiện tối ưu phân tích Pb, Cu, Zn trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa F-AAS trên máy NovAA- 400. Tách và làm giàu lượng vết Pb, Cu, Zn bằng phương pháp chiết pha rắn sử dụng nhựa chelex 100. Phân tích đánh giá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38071
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000201_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.