Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38072
Title: Nghiên cứu tính chất của các chất lỏng Ion và ứng dụng trong phân tích điện hóa: Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Vũ, Thị Thu Hà , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Hóa phân tích;Chất lỏng Ion;Phân tích điện hóa
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 56 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Chế tạo được một số loại CLIO. Sử dụng CLIO và poly(vinylidene fluoride-co-hexanfluoropropylene) để chế tạo màng dẫn điện trên cơ sở CLIO. Khảo sát tính chất dẫn điện của màng polymer – CLIO thông qua đo điện trở màng với kỹ thuật bốn điện cực trong các đi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38072
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000197_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.