Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38074
Title: Khảo sát, đánh giá sự phân bố hàm lượng các kim loại nặng trong nước và trầm tích hệ thống Sông Đáy : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Tạ, Thị Thảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Thủy
Keywords: Hóa phân tích;Kim loại nặng;Nguồn nước;Sông Đáy
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về lưu vực sông Đáy; hệ số phân bố của các kim loại nặng; độc tính kim loại nặng; các phương pháp phân tích kim loại nặng; phương pháp xử lý mẫu nước và trầm tích. Nghiên cứu các mẫu nước, mẫu chất rắn lơ lửng và mẫu trầm tích đáy tại các địa điể (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38074
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000186_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.