Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38075
Title: Đánh giá chất lượng sản phẩm oxi hóa Striren và hoạt tính xúc tác LaCeMeo3 bằng phương pháp sắc ký khí : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Nguyễn, Tiến Thảo , người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Anh
Keywords: Hóa phân tích;Sản phẩm oxi hóa;Hoạt tính xúc tác;Phương pháp sắc ký khí
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 43 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan cơ sở lý luận các vấn đề cần nghiên cứu: xúc tác perovski; giới thiệu về phản ứng ôxi hóa stiren; sản phẩm phản ứng ôxi hóa stiren. Tiến hành thực nghiệm : Điều chế xúc tác; Nghiên cứu đặc trưng xúc tác bằng các phương pháp vật lý; Phản ứng ôxi h (...)
Hoàng Yến
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38075
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000174_Kem_theo.rar
  • Size : 582.93 kB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.