Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38076
Title: Nghiêu cứu xác định Cloramphenicol trong dược phẩm bằng phương pháp Von-ampe sử dụng điện cực giọt thủy ngân treo : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29
Authors: Hoàng, Thọ Tín , người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Hà
Keywords: Hóa phân tích;Dược phẩm;Phương pháp Von-Ampe;Thủy ngân
Issue Date: 2011
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 62 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày cơ sở lý luận về: Thuốc kháng sinh, tính chất hóa lý và dược lý của Cloramphenicol; Phương pháp von-ampe và một số phương pháp xác định Cloramphenicol. Xây dựng quy trình xác định lượng thuốc kháng sinh Cloramphenicol theo phương pháp von-ampe, d (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38076
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 01050000158_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.